Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

Початкова освіта

Date: 23 вересня 2019 о 20:21, Refreshed 26 січня 2023 о 20:18

Як оцінюються учні початкової школи ?

детальніше тут https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/vidpovidi-na-zapitannya-shodo-rivnevogo-ocinyuvannya-uchniv-3-4-klasiv-nush

 Освітня програма  початкової школи 

Тинненського  ліцею 

Організація освітньої діяльності  у1-4 класах Тинненського ліцею  у 2022-23 навчальному році буде здійснюватися у відповідності до нормативно-правових документів:

Закону  України «Про повну загальну середню освіту»

Концепції розвитку Нової української школи ;

         «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 21.02.2018         № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) 

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367 

«Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 ​навчальному році»  Лист МОН № 1/7035-22 від 27.06.22 року

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»  Постанова КМУ № 711 від 24.06.2022 року

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» від 21 липня 2021 р. № 765;

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» від 15 вересня 2021 р. № 957.

Типової освітньої програми початкової освіти  Шияна Р.Б., (1-2 класи)    затверджена наказом міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  

№ 1272; 

     Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко. 3-4 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273;

         «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002  № 128 

          Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

              Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

 2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне використання української мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

 3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

 10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, використання яких посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного світогляду. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

 

Цілі та задачі освітньої діяльності закладу

МЕТА діяльності закладу: забезпечення єдиної лінії розвитку особистості молодшого школяра на основі акмеологічного супроводу розвитку дитини; формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини на етапах дошкільного та молодшого шкільного дитинства. Пріоритетні завдання діяльності: 

∙ створення умов для здобуття якісної освіти в умовах навчально-виховного комплексу; 

∙ формування у дітей основ культури споживання та екологічної свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку; 

∙ втілення інклюзивних цінностей через збагачення інклюзивними підходами освітньої практики;

 ∙ сприяння формуванню у дошкільників та молодших школярів лідерських якостей особистості; 

∙ формування світогляду дошкільників та молодших школярів засобами художнього слова; ∙ оптимізація взаємодії з батьками;

 ∙ модернізація матеріально-технічної бази та програмно-методичного забезпечення закладу. 

 

Навчальний план 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу. Навчальний план відображає зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів; передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети; охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, враховує особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових. Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 - підсилення предметів інваріантної складової; 

- індивідуальні заняття та консультації.

Навчальний план визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти та дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

                   У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні української мови в 3-А,Б,В класах (кількість учнів перевищує 28), іноземної мови , інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 зі змінами – лист МОН України №1\9-322 від 18.05.2018 ).

               Навчальний план має інваріантний та варіативний складники. Варіативна складова навчального плану використана на проведення курсів за вибором, визначених закладом освіти: 0,5 години для вивчення курсу « християнська етика», 0,5 години для вивчення курсу «каліграфія». У 3-4 х класах  1 година  варіативного складника визначена для збільшення годин на вивчення предмету українська мова. Також варіативний складник містить години корекційно-розвиткових занять для учнів з ООП. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків: у1-у класі 35 хвилин , 2-4 х класах 40 хвилин. Навчальний план зорієнтований на 5-ий робочий тиждень. 

Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій 

 Особливості освітньої діяльності у початковій ланці: 

∙ використання методу проектів у навчально-виховній роботі;

 ∙ застосування інтелектуальних карт в освітній, методичній та самоосвітній діяльності.

  • продовження роботи в Регіональному інноваційному освітньому проєкті «Методична система В. О. Сухомлинського в новій українській школі»;

  • апробація навчально-методичного комплекту для 2 класу з математики, автор О.С. Істер, Київ , «Генеза» 2022; а саме підручник  « Математика» в електронному форматі, навчальні посібники « Зошит з математики  для 2 класу», «Діагностувальні   роботи з математики для 2 класу»,

 вчитель-апробатор Булейко О.В.   ( 2-Б клас)

Навчальний план  І циклу навчання

початкової школи з українською мовою навчання

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1–2 класи),
розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

затвердженої наказом 

Міністерством освіти і науки України

 від 08.10.2019 року № 1272; 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1

2

Разом

Мовно-літературна


 

Українська мова

5

5

Іноземна мова

2

3

математична

Математика

3

4

Природнича, громадянська,

історична,

здоров’я-збережувальна.

Я досліджую світ

Українська мова в курсі 

« ЯДС»

Математика у курсі « ЯДС»

4

2

 

1

7

мистецька

музичне мистецтво

 образотворче мистецтво

1

1

1

1

інформаційна

інформатика

-

1

фізкультурна

Фізична культура**

3

3

Усього

19+3

Варіативна складова

Корекційно-розвиткові

заняття 

8

Курс  за вибором 

християнська етика

0,5

Курс за вибором 

каліграфія

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

25

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23+5

25 

                              Навчальний план  ІІ циклу навчання

початкової школи з українською мовою навчання

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І І(3-4 класи),
розроблена під керівництвом  О.Я. Савченко

затвердженої наказом 

Міністерством освіти і науки України

 від 08.10.2019 року № 1273; 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3

4

Разом

Мовно-літературна


 

Українська мова

8

8

Іноземна мова

3

3

математична

Математика

5

5

Природнича, громадянська,

історична,

здоров’я-збережувальна.

Я досліджую світ

    3

3

мистецька

музичне мистецтво

 образотворче мистецтво

1

1

1

1

інформаційна

інформатика

1

1

технологічна

трудове навчання

1

1

фізкультурна

фізична культура**

3

3

Усього

19+3

Варіативна складова

Корекційно-розвиткові

заняття 

Курс  за вибором 

християнська етика

Курс за вибором 

каліграфія

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

26

26

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26  

 

      Оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти та їх фіксація на носіях зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу .

В умовах реалізації компетентнісно орієнтованого освітнього процесу оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є визначальним його компонентом. Результати оцінювальної діяльності учасників освітнього процесу зумовлюють вибір змісту, форм і методів учіння та навчання, коригування темпу опанування уміннями і навичками, визначеними освітніми програмами закладів загальної середньої освіти, та є інструментом реалізації індивідуального підходу в освітньому процесі.

У 2022/2023 навчальному році оцінювальна діяльність здійснюватиметься відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої

освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813.

У 1–4 класах закладів загальної середньої освіти здійснюватиметься формувальне та підсумкове (річне) оцінювання. Результат оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів виражатиметься вербальною оцінкою (оцінювальним судженням). У 3–4 класах за рішенням педагогічної ради використовуватиметься як вербальна, так і рівнева оцінка, яка є оцінювальним судженням із зазначенням рівня результату навчання.

Об’єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі процес їх досягнення ним/нею. Показниками досягнення очікуваних результатів навчання є характеристика відповідних навчальних дій, які

здійснює дитина під час виконання навчального завдання (усно, письмово, практично). Така узагальнена характеристика запропонована в Орієнтовній рамці оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти (наказ МОН України від 13.07.2021 № 813). Рамка побудована з урахуванням рівнів реалізації навчальної діяльності та характеристик знаннєвого, діяльнісного, мотиваційно-ціннісного складників компетентності.

Здійснення формувального оцінювання передбачає визначення/обговорення разом з учнями критеріїв оцінювання. Учасники освітнього процесу їх можуть визначати для оцінювання окремого навчального завдання, для оцінювання комплексу навчальних завдань. Ураховуючи вікові психологічні особливості учнів 1–4 класів, їм можна пропонувати для обговорення та самооцінювання критерії, що стосуються:

цікавості навчального завдання, його посильності, відомості (впізнаваності)

способу дії, самостійності виконання, правильності способу дії, правильності

отриманого результату, задоволеності роботою.

Акцентування уваги на цікавості навчання, задоволеності роботою сприяє формуванню мотиваційно-

ціннісного складника компетентності.

Формувальне оцінювання передбачає постійний зворотний зв’язок між учасниками освітнього процесу, його інструментами окрім усного/письмового оцінювального судження можуть бути невербальні засоби комунікації

(сигнальні картки тощо за вибором вчителя). Результати оцінювання учасники освітнього процесу виражають у формі оцінювального судження усно, водночас учитель – як усно, так і письмово.

Зразки можливих оцінювальних суджень учителя представлені в Методичних

рекомендаціях (наказ МОН України від 13.07.2021 № 813).

Письмово оцінювальне судження учитель може зафіксувати у робочих зошитах учнів, навчальних посібниках з друкованою основою, у зошитах для діагностувальних робіт, на інших носіях зворотного зв’язку з учнями /

батьками (паперових / електронних щоденниках учнів тощо).

Оцінювальне судження щодо виконання усних, практичних навчальних завдань учитель може зафіксувати у робочому зошиті з того предмета, на уроці з якого завдання виконувалося, або на іншому носії зворотного зв’язку з учнями/батьками.

Для щоденної перевірки робіт учнів учитель може домовитись з ними

про умовні позначення показників якості виконаного завдання (до

прикладу:++ - «Чудова робота», +! – «Більше уваги», !! – «Повтори матеріал»),

які позначатимуться на полі біля завдання.  Учитель перевіряє кожну роботу учня як у робочих зошитах, так і в навчальних посібниках з друкованою основою, а також діагносту вальні роботи, роботи, виконані з допомогою технічних засобів навчання, роботи художньо-перетворювальної та проєктної діяльності.

Систему тематичних діагностувальних робіт учитель планує і розробляє самостійно під час календарно-тематичного планування, керуючись вимогами освітньої програми, методичними рекомендаціями (наказ МОН від 13.07.2021 №813) щодо їх мети, орієнтовної кількості та видів перевірок, які протягом року повинні мати місце, обсягу навчальних завдань.

Зошити для діагностувальних робіт зберігають у закладі загальної середньої освіти до кінця навчального року. Записи результатів оцінювання у зошитах для діагностувальних робіт учитель використовує під час

підсумкового оцінювання і фіксації його результатів у свідоцтвах досягнень учнів.

 результат оцінювання діагностувальної роботи  фіксуватиметься  в зошитах відповідно до обраного з урахуванням рекомендацій обраної освітньої програми й затвердженого на засіданні серпневої педагогічної ради способу: вербальною (сформовано - √) або рівневою (В., Д., С., П.) оцінкою; 

Батьки можуть ознайомитися з результатами виконання тематичних діагностувальних робіт учнів під час індивідуальних зустрічей з учителем, а за умов дистанційного навчання – через передачу в закритій мережі фото-, сканкопій робіт. Для підсумкового оцінювання в кінці навчального року достатньо мати записи оцінювальних суджень у робочих зошитах, навчальних посібниках з друкованою основою (якщо такі використовуються), зошитах для діагностувальних робіт, носіях взаємозв’язку з батьками, у класному журналі.

Для перевірки і коректного коментування навчальної діяльності учнів 1– 4 класів на уроках будемо використовувати шаблони для вербального оцінювання.

     

 

C:\Users\Тинне ЗОШ І-ІІІ\Desktop\IMG-273debcaaa57657ded53cedeec5e6e3a-V.jpg
 

C:\Users\Тинне ЗОШ І-ІІІ\Desktop\IMG-91558d00dec98197546b7095354054e7-V.jpg 

C:\Users\Тинне ЗОШ І-ІІІ\Desktop\IMG-876cbc3d3a710c46e623619a274a3155-V.jpg 

C:\Users\Тинне ЗОШ І-ІІІ\Desktop\IMG-52368f3312c15915f71ad744a246b06d-V.jpg 

Зарахування учнів до першого класу 

Правила прийому до закладу освіти

Прийом документів до закладу освіти здійснюється згідно з Порядком  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367

Прийом документів та зарахування дітей до 1-х класів

 № з/п

Зміст заходів

Дата

  1.

     Здійснення прийому заяв та документів для зарахування дітей до 1-х класів, які проживають   на території обслуговування закладу освіти, затвердженої   рішенням виконкому  Немовицької сільської  ради, а також дітей,   які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які   здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього   закладу освіти.

Перелік документів:

заява на ім'я директора школи,

згода на обробку персональних даних,

- копія свідоцтва про  народження дитини,

- довідка №086-1/0 – медичний огляд,

- довідка про щеплення  №063/о,

- будь-який документ, що підтверджує місце проживання на території обслуговування закладу.

01.04.2022 - 31.05.2022

      2.

     Зарахування  дітей, місце проживання яких на території   обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є   рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які   здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього   закладу освіти.                         

31.05.2022

      З.

      Прийом заяв від батьків дітей на вільні місця, які не проживають на території обслуговування закладу освіти. 

      

02.06.2022 - 15.06.2022

      4.

       Видача наказу про зарахування до 1 класів:

  4.1.  учнів, які проживають на території  обслуговування закладу   освіти;

  4.2.  учнів які не проживають на території обслуговування   закладу освіти.

 до 01.06.2022

до 15.06.2022

      5.

      Оприлюднення на сайті закладу та інформаційній дошці  наказів про зарахування  до 1 класів:

  5.1. учнів, які проживають на території  обслуговування закладу  освіти;

  5.2. учнів, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.        

до 01.06.2022

15.06.2022

Територія обслуговування

с.Тинне

  Яка довідка потрібна для прийому до закладу освіти

           Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику школи форма № 0  086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного огляду». У разі, якщо дитина має певні захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичний працівник закладу володітиме необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Про форми для профілактичних щеплень

          Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарем чи медсестрою фіксуються у «Карті профілактичних щеплень» ( форма № 063/о). Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і загальноосвітніх закладах. Відповідно, довідка про проведення щеплення, що міститься у формі № 063/о, дає змогу медичному працівнику закладу бути ознайомленим з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Рішення

Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти Немовицької сільської ради з обліку дітей дошкільного і шкільного віку

Поради психолога батькам

«Ви думаєте, що виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте чи караєте її. Ви виховуєте її кожну мить Вашого життя, навіть тоді, коли Вас немає вдома».

А.С. Макаренко

 

Любіть дитину не за те, що вона розумна чи красива, а лише за те, що вона Ваша рідна дитина.

Розмовляйте з дитиною,розвивайте її мову. Цікавтесь її справами і проблемами.

Надавайте дитині самостійності в діях і прийнятті рішень.

Не відгороджуйте дитину від обов’язків і проблем. Вирішуйте всі справи разом із нею.

Слідкуйте за своєю зовнішністю. Дитина повинна пишатися Вами.

Привчайте дітей до самообслуговування, формуйте трудові навички і любов до праці.

Пам’ятайте, що дитина коли-небудь подорослішає і їй доведеться жити самостійно. Готуйте її до майбутнього життя.

Ви - перший друг і порадник дитини, і пам’ятайте якщо:

· Дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;

· Дитину висміюють, вона стає замкнутою;

· Дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною;

· Дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе;

· Дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини;

· Дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших;

· Дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою;

· Дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей;

· Дитина росте у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною;

· Дитина росте в розумінні і дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

Ви повинні знати:

· З ким приятелює ваша дитина.

· Де проводить вільний час.

· Чи не пропускає занять в школі.

· В якому вигляді або стані повертається додому.

І найголовніше пам’ятайте, якщо дитина живе у розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у світі та бути ЩАСЛИВОЮ!

Ваш малюк став вже зовсім дорослим і скоро піде в школу. Це означає, що наближається той час, коли він зміниться, адже він вже буде не дошкільником, а школярем, у нього з’являться нові інтереси, обов’язки. Але чи готова ваша дитина до цього, чи зможе вона взяти цю нову для себе роль?

Останнім часом все частіше батьки стали чути висловлювання «дитина готова до школи», «дитина не готова до школи». Але що це означає? Що означає бути готовим до школи? Деякі батьки вважають, якщо дитина вміє рахувати, писати, то цього достатньо, але це не завжди так. Звичайно, інтелектуальний розвиток – важлива складова готовності до школи, але далеко не єдина. Психологи розрізняють фізичну і психологічну готовність до школи.

Як визначити готовність дитини до школи? Коли говорять про «готовність до школи», то мають на увазі не окремі вміння та знання, а їх певний набір, в якому присутні всі основні компоненти.

Не можна не визначити, що навчання може бути ефективним тільки в тому випадку, якщо першокласник володіє необхідними і достатніми для навчання якостями.

Готовність до шкільного навчання складається з багатьох складових:

1. Фізична готовність до школи визначається фізичним розвитком дитини та її відповідністю віком нормам, тобто, дитина повинна досягти фізичної зрілості, необхідної для навчального процесу ( .

2. Психологічна готовність до школи передбачає певний рівень сформованості: загальної поінформованості та соціально – побутового орієнтування;знань і уявлень про навколишній світ; пізнавальної активності, що виявляється у відповідних інтересах і мотивації; мовного розвитку, передбачає володіння досить великим словником, основами граматичного ладу мови, зв’язковим висловлювання та елементами монологічного мовлення.

3. Емоційна зрілість являє собою вміння регулювати свою поведінку, що включає можливість досить тривалий час виконувати не дуже привабливе завдання.

4. Соціальна – комунікативна готовність до школи складається з умінь дитини будувати взаємини в колективі однолітків: займати лідируючу позицію. Вміти працювати в команді та підтримувати лідера – а також вміти спілкуватися з дорослим співрозмовником.

Крім того, дитина повинна хотіти йти до школи. І тут ми, дорослі, повинні вміти відмежувати внутрішню мотивацію дитини від зовнішньої. Дошкільник повинен йти в школу тому, що хоче багато знати, очікує, що там буде цікаво, а не тому, що ми купимо йому за це нову іграшку.

Чому він не хоче вчитися? Саме цим питанням починають задаватися батьки першокласників, які ще півроку тому прагнули йти до школи.

Одна з причин  – це різка зміна відносин дитини з навколишнім світом. До недавнього часу в житті вашої дитини панувала гра, по суті своїй була безпосередньою й імпульсивною. А навчання вимагає від малюка так званої довільної поведінки, тобто, вміння керувати своїми діями і вчинками. Саме її часто і не вистачає молодшим школярам. Чому?

Перш за все, тому. що діти цього віку часто не можуть передбачити наслідки своїх вчинків. Тому першою умовою формування довільної уваги є виховання в дитини вміння бачити наслідки своїх вчинків. Як це зробити? Спробувати пояснити дитині, до чого може привести той чи інший його вчинок.

У регулюванні довільної поведінки величезну роль грає ще й здатність ставити мету і досягати її. Допоможіть дитині: не сваріть його за незроблене. Підбадьорте його і запропонуйте прийняти нове рішення, але з урахуванням його реальних можливостей. Важливо створити такі умови, при яких дитина дійсно зможе добитися успіху.

Необхідно всіляко підтримувати інтерес дитини до школи. Оберігайте авторитет свій і школи. Не забороняйте друзям ваших дітей збиратися у вас вдома і делікатно втручайтеся в процес формування цінностей дитячого колективу, не втрачайте можливості використовувати ці хвилини в благих цілях!

 Рекомендації: що треба знати і вміти дитині, яка йде до школи:

1. Своє ім’я, по-батькові та прізвище.

2. Свій вік.

3. Свою домашню адресу.

4. Своє село.

5. Країну, в якій живе.

6. Прізвище, ім'я, по-батькові  батьків, їх професії.

7. Пори року (послідовність, місяці, основні прикмети кожної пори року, загадки та вірші про пори року).

8. Домашніх тварин і їх дитинчат.

9. Диких тварин наших лісів, їх поведінку.

10. Розрізняти одяг, взуття та головні убори.

11. Транспорт наземний, водний, повітряний.

12. Зимуючих і перелітних птахів; овочі, фрукти і ягоди.

13. Знати і вміти розповідати казки.

14. Розрізняти правильно називати площинні геометричні фігури: коло, квадрат, прямокутник, трикутник, овал.

15. Вільно орієнтуватись в просторі й на аркуші паперу (права – ліва сторона, верх – вниз).

16. Вміти повно і послідовно переказувати прослухану або прочитану розповідь, складати розповідь по картинці.

17. Запам'ятати і назвати 6 – 10 предметів, картинок, слів.

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання у школі

Одне з першочергових завдань сім'ї – забезпечити загальну підготовленість дитини до школи. Вона полягає в тому, щоб сприяти її нормальному фізичному розвитку, виробленню санітарно – гігієнічних навичок, умінь самообслуговуванню і побутової праці.

Значне місце у родинному вихованні має зайняти процес налаштування дитини на школу, на серйозну навчальну працю, тобто, формування її психологічної підготовленості до навчання. Батькам треба пам’ятати, що головним у цій роботі мають стати найрізноманітніші засоби заохочення, а не примусу. Виховну роботу слід будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане школярем; переконувати, що навчання у школі – це серйозна праця, в результаті якої дитина пізнає багато нового. Важливим завданням у період підготовки дитини до школи має стати виховання у майбутніх школярів почуття відповідальності, самостійності, організованості, готовності трудитися (безперечно, з урахуванням вікових особливостей дитини); формування правильних моральних засад, що передбачає виховання товариськості, готовність поділитися, поступитися, прийти на допомогу іншим.

 

Прийом документів до закладу освіти здійснюється згідно з Порядком  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367

Прийом документів та зарахування дітей до 1-х класів 

 № з/п

Зміст заходів

Дата

  1.

     Здійснення прийому заяв та документів (копія свідоцтва про     народження, довідка №086-1/0 – медичний огляд, №063/о -   щеплення) про зарахування дітей до 1-х класів, які проживають   на території обслуговування закладу освіти, затвердженої   рішенням виконкому  Немовицької сільської  ради, а також дітей,   які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які   здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього   закладу освіти.

      2.

     Зарахування  дітей, місце проживання яких на території   обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є   рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які   здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього   закладу освіти.

      З.

      Прийом заяв від батьків дітей на вільні місця, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.

      Проведення жеребкування на вільні місця.

      4.

       Видача наказу про зарахування до 1 класів:

  4.1.  учнів, які проживають на території  обслуговування закладу   освіти;

  4.2.  учнів які не проживають на території обслуговування   закладу освіти.

      5.

        

Оприлюднення на сайті закладу та інформаційній дошці  наказів про зарахування  до 1 класів:

  5.1. учнів, які проживають на території  обслуговування закладу   освіти;

  5.2. учнів, які не проживають на території обслуговування   закладу освіти. 

Дати заходів будуть встановленні   після  закінчення карантину.

Територія обслуговування

с.Тинне

  Яка довідка потрібна для прийому до закладу освіти

           Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику школи форма № 0  086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного огляду». У разі, якщо дитина має певні захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичний працівник закладу володітиме необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Про форми для профілактичних щеплень

          Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарем чи медсестрою фіксуються у «Карті профілактичних щеплень» ( форма № 063/о). Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і загальноосвітніх закладах. Відповідно, довідка про проведення щеплення, що міститься у формі № 063/о, дає змогу медичному працівнику закладу бути ознайомленим з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

    п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

    Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

    Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Наказ відділу освіти, культури та з питань сім'ї, молоді та спорту Немовицької сільської ради від 01.04.2020р.№28 "Про зарахування дітей до 1-х класів  закладів загальної середньої освіти Немовицької сільської ради  у 2020/2021 навчальному році"

                     

Рівень навченості учнів

Графік роботи вчителів початкової школи

Робочий день розпочинається о 10.00

18.05 -  класні керівники 1-х класів

19.05.  - класні керівники 2-х класів

20.05.  - класні керівники 3-х класів

21.05.  - класні керівники 4-х класів

22.05.  - асистенти вчителів.вчителі індивідуального навчання, фізкультури, інформатики.

ЗАРАХУВАННЯ ДО 1 КЛАСУ

Розклад уроків початкової школи на І семестр 2019-2020 н.р

Робочий навчальний план

Мережа класів початкової школи

Зарахування учнів до першого класу

Фото "Масляна"

Comments:
Only authorized users can leave comments.